VkZw
}V
70,000
2DK 35m2
VVw
}V
47,000
1K 22m2
kZw
Ap[g
60,000
1K 24.84m2
ܔw
}V
77,000
2DK 43.7m2
w
}V
89,000
3DK 48.06m2
ckZw }V 2DK ɐVw }V 1K ckZw Ap[g 1K ɐܔw }V 2DK cw }V 3DK
w
}V
98,000
2DK 48m2
kZw
}V
110,000
3K 44.35m2
kZw
}V
113,000
3DK 46.04m2
kZw
}V
117,000
3K 48.21m2
kZw
}V
106,000
3K 48.21m2
cw }V 2DK ckZw }V 3K ckZw }V 3DK ckZw }V 3K ckZw }V 3K