kZw
Ap[g
26,000
1K 14.58m2
kZw
}V
63,000
1K 17m2
kZw
Ap[g
60,000
1DK 29.13m2
Vw
}V
88,000
1LDK 40.2m2
kZw
}V
65,000
1K 18.29m2
ckZw Ap[g 1K ckZw }V 1K ckZw Ap[g 1DK ɐVw }V 1LDK ckZw }V 1K
w
}V
89,000
3DK 48.06m2
w
}V
98,000
2DK 48m2
kZw
}V
82,000
2K 27m2
kZw
}V
111,000
3DK 46.04m2
kZw
}V
112,000
3K 44.35m2
cw }V 3DK cw }V 2DK ckZw }V 2K ckZw }V 3DK ckZw }V 3K